top of page

בית העלמין אריאל - המרכזי

הכניסה לבית העלמין באריאל, ימינה בכיכר "שער הגיא" בשד' ירושלים, דרך שער עירוני הפתוח משעה 07:00 בבוקר ועד השעה 17:00.

בית העלמין ממוקם בשטח הנקרא "חי בר".

במתחם בית העלמין המרכזי באריאל, קיימת חלקה ל"קבורה אזרחית"

במקרה פטירה ח''ו יש להגיע למשרדי המועצה הדתית,

או להתקשר לטל': 03-9366088

טלפון משרד חברה קדישא בבית העלמין אריאל – בברקן: 03-9368745

במקרה הצורך, אפשר להתקשר למר עמוס צוריאל, ראש המועצה הדתית ויו''ר חברה קדישא. נייד: 054-5691280

במידה ולא קיבלתם מענה, אפשר לפנות ל''אמבולנס קהילות ישראל'' למר צבי ניכטבורג, טל': 03-9316027 נייד:050-5247314.

במקרה ואין מענה בטלפונים הנ''ל, יש לפנות למוקד אריאל 106

הנגשה:

בית העלמין "המרכזי אריאל", כניסה מככר "שער הגיא" – מונגש מלא

1. בית העלמין הוקם בתילת שנת 2014 ונפתח בחודש מאי.

2. קיימים שני תאי שירותים המונגשים לאנשים עם מוגבלות קשה

3. במקום קיימת סככת הספדים )זמנית( המונגשת לאנשים עם מוגבלות

4. קיים "חדר זיהוי" )זמני בתוך "מכולה"( מונגש לנכים בעלי מוגבלות קשה

5. גוש א – מונגש לנכים בעלי מוגבלות קשה למרחק שבין קרוב ליד הקבר ועד 20 מטר )גוש א' נבנה בשנת 2014)

6. גוש ב' – מונגש לנכים בעלי מוגבלות קשה – קרוב ליד הקבר

7. בימים אלה מוקמות חלקות נוספות המונגשות הנגשה מלאה לאנשים בעלי מוגבלות קשה.

8. תוכניות החלקות החדשות הוכנו בליווי יועצת נגישות

9. קיים שטח חדש בן יוקם מבנה בין 3 קומות עם יותר מ 1500 קברים מסוגים שונים – קברי מכפלה, קברי שדה, קברי סנהדרין. כל החלקות יונגשו הנגשה מלאה. כמו-כן מתוכננת מעלית ושירותים מונגשים לאנשים עם מוגבלות קשה.

הדמיית בית העלמין האזרחי

בימועצה דתית אריאל - הדמיית בית העלמ
מועצה דתית אריאל - הדמיית בית העלמין
מועצה דתית אריאל - הדמיית בית העלמין
מועצה דתית אריאל - הדמיית בית העrs_3
מועצה דתית אריאל - הדמיית בית העלמין
מועצה דתית אריאל - הדמיית בית העלמין

פרוייקט "החצר" - בניית 58 קברי מכפלה ו-152 קברי "סנהדרין בגוש 5 בבית העלמין המרכזי באריאל

מועצה דתית אריאל - הדמיית בית העלמין
מועצה דתית אריאל - הדמיית בית העלמין

פיתוח של חלקות קבורה "אזרחית" + "יהודית" בבית העלמין באריאל

2
1
5
6
7
8
9
11
10
12
13
14
4
3
21
16
15
2.jpg
3.jpg
1.jpg
bottom of page